Gminny Program Ochrony Środowiska i raporty z jego wykonania

Program Ochrony Środowiska Gminy Zabierzów określa cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów.

Opracowano:
- Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Zabierzów za lata 2010-2011
- Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Zabierzów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019
- Prognoza oddzialywania na srodowisko Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Zabierzow na lata 2012-2015 z perspektywa do roku 2019

Pliki do pobrania