Ochrona powietrza

Działania podjęte przez Urząd Gminy Zabierzów w celu poprawy stanu jakości powietrza

Uchwalone zostały następujące dokumenty:

-Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów na lata 2014-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – uchwała nr IX/86/15 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 lipca 2015 r.

-REGULAMIN udzielania dotacji na dofinansowania zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zabierzów.

-Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów – uchwała nr XV/148/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 26 lutego 2016 r.

Przyjęcie powyższych dokumentów pozwoliło na uzyskanie środków zewnętrznych na udzielanie dotacji przy wymianie palenisk na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Pozytywnie zaopiniowane z pewnymi uwagami zostały dokumenty:

-Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego 2017

-Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw; tzw. uchwała antysmogowa

Powyższe akty prawne mają głównie na celu zlikwidowanie bezklasowych kotłów na paliwa stałe oraz wyeliminowanie spalania paliw najgorszej jakości – w szczególności flotów i mułów węglowych. Gmina Zabierzów poparła wprowadzenie norm, które będą regulowały jakość sprzedawanego i użytkowanego paliwa w celach grzewczych. Gmina Zabierzów poparła również wprowadzenie obowiązkowych norm, które powinny spełniać wszystkie kotły na paliwa stałe.

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w 2016 r.

W ramach programu zostało zlikwidowane 170 starych nieekologicznych palenisk na paliwa stałe i zostały one zastąpione nowymi źródłami ogrzewania. Zainstalowane zostały:

 1. Kotły gazowe – 132
 2. Kotły węglowe 5 klasy – 23
 3. Kotły na biomasę 5 klasy – 8

Dotacja wynosiła do 85% kosztów inwestycji. WFOŚiGW udzielał dotacji do 50% kosztów w zależności od mocy kotła i nie więcej niż 7 500 zł przy kotłach gazowych oraz nie więcej niż 4 500 przy kotłach 5 klasy. Urząd Gminy podwyższał kwotę dotacji maksymalnie o dodatkowe 35% – przy czym maksymalna kwota zależała także od powierzchni użytkowej budynku.

Żadna gmina w województwie małopolskim nie zwiększała kwoty dotacji PONE w takim stopniu jak gmina Zabierzów. W znakomitej większości gmin mieszkańcy nie mieli w ogóle możliwości przystąpienia do wymiany palenisk z dotacją.

W ramach programu zostało wypłacone niemal 1,8 mln zł dotacji

http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/pone-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja-2/ - informacja o Programie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020; Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT

W ramach programu dotacyjnego będzie można uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie wymiany nieekologicznych palenisk na paliwa stałe na ogrzewanie gazowe, pompy ciepła i kotły na biomasę spełniające wymagania dyrektywy UE – Ecodesign.

Dotacja będzie wynosiła do 8 tys. zł za kocioł, ale nie więcej niż 350 zł za 1 kW mocy kotła oraz do 6 tys. zł za instalację.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do programu będzie wykonanie audytu energetycznego budynku – bezpłatnego. Audytor dobierze odpowiednią moc kotła oraz może wskazać niezbędny do realizacji zakres prac termomodernizacyjnych.

http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/pgn-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja/ – informacja o Programie

Pomiary zanieczyszczeń powietrza

W dniach 14 listopada do 25 listopada 2016 r. prowadzone były pomiary w ramach akcji „Małopolska bez smogu” – pyłomierz był umieszczony na Samorządowym Centrum Kultury w Zabierzowie. Akcja odbywała się we współpracy gminy Zabierzów, Radia Kraków i Polskiego Alarmu Smogowego. Podsumowaniem akcji była debata przedstawicieli podkrakowskich gmin w studio Radia Kraków.

W celu kontynuowania pomiarów Wójt Gminy Zabierzów p. Elżbieta Burtan podjęła decyzję o zakupie i zainstalowaniu 23 pyłomierzy – po jednym w każdej miejscowości Gminy Zabierzów. Pomiary będą przekazywane na bieżąco i wyświetlane na interaktywnej mapie. Tworzenie sieci monitoringu powietrza jest obecnie w trakcie realizacji. W ramach potrzeb będą także dokonywane dodatkowe pomiary mobilnymi pyłomierzami.

Kampania informacyjna

We współpracy gmin w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została zaprojektowana ulotka propagująca postawy niskoemisyjne. Ulotka będąca częścią kampanii informacyjnej będzie dystrybuowana bezpośrednio do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zabierzów. W lokalnej prasie regularnie pojawiają się informacje na temat postaw niskoemisyjnych oraz informacje o zakazie spalania odpadów.

Promowanie odnawialnych źródeł energii

Gmina Zabierzów wspiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W 2015 i 2016 roku gmina Zabierzów brała udział w Projekcie “Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”. Wydatkowano na ten cel 1 711 261,56 zł w 2015 roku i 2 045 376,19 zł w roku 2016. Łącznie zainstalowano kolektory słoneczne w obrębie 290 nieruchomości. Ponadto od 2007 roku można uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 000 zł do zakładanego systemu wykorzystującego alternatywne źródło energii (energię słoneczną). W latach 2007-2016  wydatkowano z budżetu na ten cel 983 087  zł, systemy solarne zainstalowano w 220 nieruchomościach.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu aż na 510 budynkach na terenie Gminy Zabierzów zostały zainstalowane panele słoneczne.

Zapobieganie spalania odpadów

W celu zapobiegania spalania odpadów w domowych paleniskach Urząd Gminy Zabierzów podejmował następujące działania:

 1. corocznie na tablicach informacyjnych w sołectwach zawieszane były (są) plakaty informacyjne dot. spalania odpadów;
 2. na stronie internetowej pod linkiem

http://zabierzow.org.pl/wp-content/uploads/2013/05/og%C5%82oszenie-spalanie-odpad%C3%B3w-1.pdf zamieszczona jest ulotka informacyjno–edukacyjna;

 1. artykuły dotyczące spalania odpadów, jak również artykuły dotyczące zasad prawidłowego gospodarowania odpadami publikowane były (i nadal są) w lokalnych czasopismach;
 2. przedstawiciele Urzędu Gminy uczestniczyli w licznych zebraniach sołeckich – gdzie informowano mieszańców o zasadach prawidłowego gospodarowania odpadami;
 3. sołtysi oraz inne osoby przeprowadzały akcje informacyjno–edukacyjne wśród mieszkańców Gminy Zabierzów (w/w osoby odwiedzały nieruchomości i przeprowadzały rozmowy z mieszkańcami – dotyczące zasad prawidłowego gospodarowania odpadami);
 4. pracownicy Urzędu Gminy wyjeżdżali do szkół i przedszkoli – aby edukować najmłodszych mieszkańców Gminy o zasadach postępowania z odpadami;
 5. Gmina Zabierzów sfinansowała przeprowadzenie w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Zabierzów spektakli o tematyce ekologicznej pn. „lekcja ekologii – czy śmieci muszą nas zasypać”;
 6. Gmina Zabierzów włącza się w inicjatywy proekologiczne dotyczące odpadów – wyposaża uczniów w worki i rękawice dot. akcji „sprzątanie świata”, jak również zapewnia odbiór odpadów zebranych w czasie tych akcji.

Napotkane utrudnienia w realizacji poprawy stanu jakości powietrza ze szczebla gminnego:

-brak możliwości wprowadzenia zakazu spalania niskiej klasy opału – należy to do kompetencji Sejmiku Województwa, procedowana jest obecnie uchwała antysmogowa w tym zakresie

-brak możliwości wprowadzenia zakazu sprzedaży niskiej jakości opału oraz bezklasowych kotłów na paliwa stałe – należy to do kompetencji władz centralnych

-likwidacja programów dotacyjnych KAWKA i RYŚ przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, brak centralnie wspieranego programu dotacyjnego na wymianę systemów ogrzewania

-brak możliwości wystawiania mandatów za spalanie odpadów przez pracowników urzędu gminy – należy to do kompetencji policji i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

-obniżanie dostępnych środków i kwot dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

-niekorzystna topografia pod względem gromadzenia się zanieczyszczeń powietrza, większość obszaru Gminy Zabierzów jest położona w Rowie Krzeszowickim

Zgłaszanie spalania odpadów

Ze względu na brak straży gminnej jednostką, która może wystawiać mandaty na terenie gminy Zabierzów za spalanie odpadów jest policja. Pracownicy urzędu gminy nie mają takiej możliwości.

W przypadku zgłoszenia do Urzędu Gminy Zabierzów podejrzenia spalania odpadów skierowane zostaje na podany adres upomnienie oraz sprawa zostaje przekazana:

-policji w przypadku budynku mieszkalnego

-Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Krakowie – w przypadku działalności gospodarczej

Przy składaniu zgłoszenia należy podać swoje dane osobowe oraz adres zgłaszanego budynku. Anonimowe zgłoszenia nie są rozpatrywane. Jest to związane z koniecznością działania urzędu zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Niedostosowanie się do przepisów może być powodem do składania skarg przez zgłaszane osoby – szczególnie jeśli nie zachodziło u nich spalanie odpadów. W ramach podejmowanych interwencji zdarzały się sytuacje w których mieszkańcy przedstawiali rachunki za: zakup nowego kotła, dobrej jakości węgla i czyszczenie przewodów kominowych. W ramach wyjaśnień była stwierdzana wysoka świadomość ekologiczna.

Urząd Gminy Zabierzów poważnie traktuje każde zgłoszenie spalania odpadów.

Termomodernizacja budynków program JAWOR

Programu Jawor dotyczy poprawy efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych. Program jest realizowany bezpośrednio przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie bez udziału gminy. Informacje na temat programu można uzyskać pod numerem: 12 422 94 90 wewn. 4 lub bezpośrednio pod adresem: Kanonicza 12 w Krakowie.

https://www.wfos.krakow.pl/jawor - szczegółowa informacja o programie JAWOR