PGN – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zabierzów, etap na rok 2018

Dotacja na wymianę nieekologicznych palenisk na paliwa stałe jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zadanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie  4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji ZIT.

Termin naboru wniosków: 1 luty 2017 r. – 31 marca 2017 r. dla inwestycji realizowanych w 2018 r. Wzór deklaracji znajduje się w załączniku na dole strony.

Dotację można uzyskać przy likwidacji starego paleniska na paliwa stałe na nowe źródło ogrzewania tj.:

-kocioł gazowy,

-kocioł na biomasę

-pompę ciepła

Dotacja nie jest udzielana na zakup i montaż systemu ogrzewania w nowych budynkach.

Przy likwidacji kotła gazowego nie jest udzielana dotacja na nowe źródło ogrzewania.

Dofinansowanie można uzyskać jedynie przy likwidacji wszystkich palenisk na paliwa stałe w budynku bez obecności alternatywnego systemu ogrzewania.

Wysokość dotacji będzie wynosiła:

-do 8 tys. za zakup kotła ale nie więcej niż 350 zł za 1 kW,

-do 6 tys. za modernizację instalacji c.o.

Po złożeniu wniosku zostanie wykonany audyt energetyczny budynku (darmowy). Audytor przyzna odpowiednią moc kotła oraz może wskazać niezbędny do przeprowadzenia zakres prac termomodernizacyjnych. Następnie zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą Zabierzów, a wnioskodawcą. Prace zrealizowane przed zawarciem umowy nie będą rozliczane w ramach dotacji. Wybór wykonawcy jest dowolny spośród firm/instalatorów do tego uprawnionych. Dotacja będzie wypłacana na rachunek bankowy wskazany w umowie po zrealizowaniu inwestycji i po przedstawieniu odpowiednich rachunków.

Termin rozpoczęcia inwestycji – 2018 r.

W zależności od czynników zewnętrznych zostanie umożliwiona realizacja inwestycji w III kwartale 2017 r.

W ramach PGN dotacja na kotły węglowe w tym na tzw. ekogroszek nie jest udzielana).

Jeśli nie jesteś w stanie przeprowadzić termomodernizacji budynku lub interesuje cię wyłącznie ekologiczny kocioł na węgiel w tym tzw. ekogroszek to skorzystaj z programu PONE

http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/pone-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja-2/

Informację można uzyskać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów urzędu lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów, pok. 2.15, tel. 283 07 56.

Pliki do pobrania