PONE – Wymień piec na proekologiczny z dotacją

pone_small

 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zabierzów na lata 2014 – 2023, etap na rok 2017

 

Do połowy października 2015 roku został opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu, kompleksowy projekt uchwały dla Rady Gminy, zawierający wszelkie niezbędne uregulowania i kryteria oraz dokumenty dotyczące zasad dofinansowania trwałej wymiany indywidualnych, nieekologicznych palenisk na paliwa stałe (tj. węgiel, miał, drewno), posiadające możliwość spalania odpadów, na nowe proekologiczne źródła ciepła.

Wymiana nieekologicznych palenisk jest dofinansowywana z dwóch źródeł. Do 50% kosztów kwalifikowanych pokrywa WFOŚiGW, przy tym nie więcej niż 7 500 zł dla kotłów gazowych i nie więcej niż 4 500 zł dla kotłów 5 klasy na węgiel i biomasę. Dofinansowanie inwestycji ze strony Gminy Zabierzów wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych, limit kwotowy zależy od powierzchni użytkowej budynku). Szczegółowe zasady wyliczania wysokości dotacji znajdują się w Regulaminie PONE.

ETAP NA ROK 2017

Wszystkie wnioski, które zostały złożone w terminach naboru są uwzględniane w programie dotacyjnym. Podpisanie umów i rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe nie wcześniej niż w połowie 2017 r. (etap PONE na rok 2016 rozpoczął się pod koniec lipca zeszłego roku). Wcześniejsze prowadzenie prac z możliwością uzyskania dotacji nie jest możliwe.

Jest to związane z terminem przyznawania środków na realizację programu przez WFOŚiGW dla gmin województwa małopolskiego. W celu przekazania informacji o ewentualnej konieczności uzupełnienia dokumentów lub harmonogramie wizji terenowych pracownicy urzędu gminy będą się bezpośrednio kontaktowali z wnioskodawcami.

 

ZMIANA TERMINU NABORU: z dniem 1 lutego 2017 r. rozpocznie się trwający do 28 lutego 2017 r. nabór wniosków na inwestycje realizowane w 2017 r.

 

Zmiana wynika ze skrócenia terminu naboru wniosków od gmin województwa małopolskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z pierwotnego terminu tj. 8 maja 2017 r. na dzień 31 marca 2017 r.

UWAGA: nabór jest kontynuacją trwającego od 2016 r. etapu i w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w naborze, który trwał do 31 marca 2016 r. (z zeszłorocznego naboru uwzględniane jest około 100 wniosków).

 

Wniosek musi zawierać:

-wypełnioną i podpisaną deklarację uczestnictwa,

-wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnictwa,

-wypełniony i podpisany harmonogram rzeczowo-finansowy,

-aktualny odpis z ksiąg wieczystych (można uzyskać ze strony https://ekw.ms.gov.pl lub w sądzie rejonowym)

-kopia nakazu płatniczego podatku od nieruchomości

 

Ważne informacje dotyczące programu:

-stare kotły gazowe nie podlegają wymianie z dotacją na nowe źródło ogrzewania;

-dotacja nie jest udzielana na zakup kotła w nowych budynkach nieposiadających systemu ogrzewania;

-prace zrealizowane przed zawarciem umowy nie mogą zostać rozliczone w ramach dotacji;

-w ramach wizji lokalnej musi zostać stwierdzone posiadanie czynnego paleniska/palenisk na paliwa stałe;

-inwestycje można prowadzić dopiero po zawarciu umowy z gminą! (złożenie wniosku o dotację nie oznacza zawarcia umowy).

-zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w Krakowie ekologiczne kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu (kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5 2012 nie są uwzględniane)

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ – lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe

 

UWAGA: Środki przeznaczone przez WFOŚiGW na realizację PONE zostały zmniejszone z 10 mln na 5 mln dla gmin województwa małopolskiego w stosunku do 2016 r. Z tego powodu oraz ze względu na bardzo duże zainteresowanie wśród mieszkańców nowe wnioski mają małą szanse na zakwalifikowania się na listę rankingową realizowanych inwestycji. Zachęcamy do skorzystania z programu dotacyjnego PGN

http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/pgn-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja/

 

Informacje oraz dostęp do dokumentów i regulaminu Programu można uzyskać odwiedzając stronę internetową Urzędu Gminy Zabierzów – zakładka „PONE wymień stary piec na proekologiczny z dotacją”. Można także osobiście uzyskać informacje w Biurze Obsługi Interesantów urzędu. Osobą kontaktową w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy jest Maciej Biernacki, pok. 2.15.

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania