Tryb małych zleceń

Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19 a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, jest to tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Uprawniony podmiot składa wniosek do Urzędu Gminy Zabierzów. Wniosek należy złożyć
w Biurze Obsługi Interesanta, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Zabierzów. Wniosek ten stanowi ofertę, która jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferta musi spełniać następujące warunki:

  • oferowane zadanie musi mieć charakter lokalny lub regionalny;
  • kwota dofinansowania lub finansowania oferowanego zadania nie może być większa niż 10 000 zł.
  • zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabierzów,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, organ wykonawczy podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu małych zleceń stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert (art.19 a ust. 8)

Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń art. 19a ust. 6 i 7 Ustawy wprowadza dwa dodatkowe ograniczenia:

  • Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego” od 10 maja 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków i sprawozdań.

 

Pliki do pobrania