Obwieszczenie Wójta Gminy Zabierzów o zmianie terminu na składanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Zabierzów i Kochanów w Gminie Zabierzów

W nawiązaniu do ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Zabierzów i Kochanów w Gminie Zabierzów jakie ukazało się w dniu 27 lutego 2024 r. na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), a także w związku z uchwałą Nr XXIV/267/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Zabierzów i Kochanów w Gminie Zabierzów zawiadamiam o zmianie terminu składania wniosków. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Pozostałe ustalenia podane w stosownym obwieszczeniu z dnia 27 lutego 2024 r. pozostają bez zmian.

Bartłomiej Stawarz

Zastępca Wójta Gminy Zabierzów

/-/

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności