Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Zabierzów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zabierzow.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Filmy nie posiadają napisów i tłumaczenia na język migowy.
  • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności.
  • Brak wymaganego kontrastu minimalnego, w niektórych miejscach na stronie.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).  Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników opublikowane po wejściu w życie wyżej wskazanej ustawy nie są dostępne cyfrowo w całości, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci.Przykładem takich informacji są majątkowe, interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji, petycje.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Barański, b.baranski@zabierzow.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48122830759. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów
Główne wejście do siedziby Urzędu Gminy Zabierzów usytuowane jest od strony Rynku w Zabierzowie. Do budynku prowadzą również dwa wejścia znajdujące się na tyłach budynku Urzędu Gminy, do których można dostać się od strony parkingu. Dostęp do budynku od strony Rynku oraz jedno z wejść od strony parkingu są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Trzecie wejście do Urzędu Gminy znajdujące się przy parkingu, nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na wprost, po wejściu do budynku Urzędu od strony Rynku znajduje się punkt obsługi mieszkańców-biuro podawcze, którego zadaniem jest pomoc wszystkim osobom z zewnątrz, w sprawnym załatwieniu zgłaszanych spraw. W celu obsługi osób 
z niepełnosprawnością obok dziennika podawczego wykonano ladę z obniżeniem blatu. 
W holu wejściowym do budynku  oznaczono słupy architektoniczne kontrastowymi kolorami. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku. Podłogi wyłożono płytami z zastosowaniem pasa kontrastowego i kolorystyki wyróżniającej tor ruchu pieszego, na stopniach schodowych zamontowano taśmy antypoślizgowe, wyróżniające koniec i początek ich biegu. 
W obiekcie nie występują progi podłogowe. Na wszystkich piętrach w budynku znajdują się oznakowane toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wewnętrzne klatki schodowe oraz winda zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Winda dostępna jest dla osób niepełnosprawnych, panel sterowania windy opisany jest w alfabecie Braill’a. Przyciski umieszczone są na wysokości umożliwiającej dostęp do nich osobie na wózku. Winda wyposażona jest w urządzenie informujące głosowo o otwieraniu/zamykaniu drzwi, ekran informujący o miejscu zatrzymania się windy oraz sygnalizację dźwiękową.
Wejście główne oraz wejścia od strony parkingu są dozorowane poprzez monitoring wizyjny.
W budynku nie ma bramek kontrolnych.
Za budynkiem Urzędu znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking znajduje się od strony ul. Wapiennej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.