Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Wersja filmu z audiodeskrypcją znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=X5lHCFFDTVA

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest  obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklaracje składa się  w Urzędzie Gminy Zabierzów (Wydział ds. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, pokój -1.1, poziom -1). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji są:

  • dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez właściwe instytucje, w szczególności: zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, domy spokojnej starości, domy dziecka, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku zamieszkiwania studentów poza gminą, pracodawców w przypadku wyjazdów służbowych poza miejsce zamieszkania trwających dłużej niż miesiąc;
  • dokument potwierdzający, iż dany mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;
  • w przypadku ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876) – aktualne zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

 

Właściciele  nieruchomości są obowiązani uiszczać opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy. Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, w kasie urzędu lub u inkasenta.

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji - zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej -  powinno zostać udzielone przez mocodawcę na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w organie podatkowym. Pełnomocnictwo składa się jeden raz i jeżeli nie było ograniczone czasowo stanowi podstawę do składania deklaracji w imieniu podatnika w kolejnych latach. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą samodzielnie uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Od złożonego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa, za wyjątkiem przypadków, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa złożenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej lub jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów - 26 8591 0007 0030 0000 0879 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Zabierzowie i kasie Urzędu. Dowód wniesionej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Logo EpuapElektroniczne wersje deklaracji DOK-1

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.