Środa, 04 października 2023
Imieniny: Rozalia, Franciszek, Konrad
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Wersja filmu z audiodeskrypcją znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=X5lHCFFDTVA

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest  obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklaracjeskłada się  w Urzędzie Gminy Zabierzów (Wydział ds. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, pokój -1.1, poziom -1). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
 
Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji są:

 • dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez właściwe instytucje, w szczególności: zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, domy spokojnej starości, domy dziecka, jednostki wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku zamieszkiwania studentów poza gminą, pracodawców w przypadku wyjazdów służbowych poza miejsce zamieszkania trwających dłużej niż miesiąc;
 • dokument potwierdzający, iż dany mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie;
 • w przypadku ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876) – aktualne zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

 

Właściciele  nieruchomości są obowiązani uiszczać opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania z dołu, do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy. Opłata uiszczana jest na indywidualny numer rachunku bankowego przyporządkowany każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, w kasie urzędu lub u inkasenta.

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji - zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej -  powinno zostać udzielone przez mocodawcę na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w organie podatkowym. Pełnomocnictwo składa się jeden raz i jeżeli nie było ograniczone czasowo stanowi podstawę do składania deklaracji w imieniu podatnika w kolejnych latach. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą samodzielnie uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Od złożonego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa, za wyjątkiem przypadków, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa złożenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej lub jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zabierzów - 26 8591 0007 0030 0000 0879 0003 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Zabierzowie i kasie Urzędu. Dowód wniesionej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 


 

Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania za każdy miesiąc do 15 dnia* następnego miesiąca, przelewem bankowym na przyporządkowany każdemu zobowiązanemu indywidualny numer rachunku bankowego, w kasie urzędu lub u inkasenta.

Terminy płatności opłaty:

 • Styczeń- do 15 lutego
 • Luty- do 15 marca
 • Marzec- do 15 kwietnia
 • Kwiecień- do 15 maja
 • Maj- do 15 czerwca
 • Czerwiec - do 15 lipca
 • Lipiec- do 15 sierpnia
 • Sierpień- do 15 września
 • Wrzesień- do 15 października
 • Październik- do 15 listopada
 • Listopad- do 15 grudnia
 • Grudzień - do 15 stycznia (następnego roku)

* Jeśli termin płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu płatności uważa się następny dzień po  dniu lub dniach wolnych od pracy (tj. następny dzień roboczy).

Podstawa prawna: Uchwała w sprawie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ze zmianami)

 Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawki obowiązujące od 1 lutego 2021 roku:
 1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny ustalona została w wysokości 35,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomości
 2. miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – ustalona została w wysokości 70,00 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.*

* W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

W wyniku obowiązującej od 1 lutego 2021 r. zmiany wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy Zabierzów otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości tej opłaty, wyliczonej na podstawie danych wykazanych przez właściciela nieruchomości w obowiązującej dotychczas deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej ze zmiany stawki tej opłaty, właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych oraz osoby, którym wysokość opłaty określona została przez organ podatkowy w drodze decyzji obowiązani są do złożenia nowej deklaracji oraz ustalenia w niej wysokości opłaty według nowych stawek.

Podstawa prawna:  uchwała Rady Gminy Zabierzów Nr XXII/242/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty

 Częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach

 

 • Podstawa prawna zwolnienia:

Rada Gminy Zabierzów działając na podstawie art. 6k ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) dnia 27 listopada 2020 r. uchwałą Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602) wprowadziła tzw. zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Treść zwolnienia:

"Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość."

 • Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje w przydomowym kompostowniku powstające na jego nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 • Jaka jest wysokość zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady?

Zwolnienie wynosi 3 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której w przydomowym kompostowniku kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 • Okres obowiązywania zwolnienia

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przysługuje już od 1 stycznia 2021 r. jeśli właściciel nieruchomości złoży odpowiednio wypełnioną deklarację, w której oświadczy, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia oraz określi w niej wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

Zwolnienie zadeklarować można do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym rozpoczęto kompostowanie pod warunkiem, że deklaracja zostanie złożona do 10 dnia następnego miesiąca. Nie można skorzystać ze zwolnienia za okres przekraczający wyznaczony termin.

Przykładowo:

Jeśli właściciel nieruchomości - w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku - zechce skorzystać ze zwolnienia począwszy od 1 stycznia 2021 r. wówczas ma czas na złożenie deklaracji, w której ustali wysokość zwolnienia do 10 lutego 2021 r.

Po przekroczeniu tego terminu nie będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2021 r.,  jednak będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia od kolejnego miesiąca (np. od lutego 2021 r. lub kolejnych), jeśli deklaracja zostanie złożona z zachowaniem terminu wynikającego z art. 6m ust 1 lub 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Utrata prawa do zwolnienia

Zgodnie z art. 6k ust 4b i 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zawarł w deklaracji informację, o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności przedstawionych w deklaracji informacji o kompostowaniu bioodpadów, ze stanem faktycznym
 4. wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Wówczas właściciel może ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Obowiązki właściciela w przypadku ustania prawa do korzystania ze zwolnienia oraz kara grzywny

W przypadku zaprzestania kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, ustają przesłanki do korzystania ze zwolnienia wynikającego z § 1 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), co sprawia że zmianie ulegają dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W tej sytuacji właściciel nieruchomości na podstawie art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 10 ust 2b ustawy ww. ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Ponadto, stosownie do art. 10 ust 2c ustawy ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.

Podstawa prawna: § 1 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602).

Zwolnienie dla osób z niskim dochodem

 

 • Podstawa prawna zwolnienia:

Dnia 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Zabierzów na podstawie art. 6k ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) uchwałą Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602) wprowadziła tzw. zwolnienie dla osób o niskich dochodach.

Treść zwolnienia:

"Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876)."

 • Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może skorzystać właściciel nieruchomości zamieszkałej przez osoby tworzące gospodarstwo domowe, jeśli dochód tego gospodarstwa nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 • Jaka jest wysokość zwolnienia dla osób o niskim dochodzie?

Zwolnienie przysługuje w wysokości 17,00 zł miesięcznie - za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

 • Budynki wielolokalowe a zwolnienie

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości (np. spółdzielni, wspólnocie), w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

 • Warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia

Właściciele nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia, wynikającego z § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), jeśli złożą w Urzędzie Gminy Zabierzów następujące dokumenty:

 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą zastosowane zwolnienie,
 2. aktualne zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876)
 • Okres obowiązywania zwolnienia

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przysługuje już od 1 stycznia 2021 r. jeśli właściciel nieruchomości złoży odpowiednio wypełnioną deklarację, w której oświadczy, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia oraz ustali w niej wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

Zwolnienie zadeklarować można do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej pod warunkiem, że deklaracja zostanie złożona do 10 dnia następnego miesiąca.

Nie można skorzystać ze zwolnienia za okres przekraczający wyznaczony termin.

Przykładowo:

Jeśli gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w styczniu  2021 r. i właściciel nieruchomości zechce skorzystać ze zwolnienia począwszy od 1 stycznia 2021 r. wówczas ma czas na złożenie deklaracji  określającej wysokość zwolnienia do 10 lutego 2021 r.

Po przekroczeniu tego terminu nie będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2021 r.,  jednak będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia od kolejnego miesiąca (np. od lutego 2021 r. lub kolejnych miesięcy), jeśli deklaracja zostanie złożona z zachowaniem terminu wynikającego z art. 6m ust 1 lub 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Utrata prawa do zwolnienia

Utrata prawa do zwolnienia następuję, gdy dochód gospodarstwa domowego przekroczy kwotę uprawniającą do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W tej sytuacji właściciel nieruchomości, w skład której wchodzi to gospodarstwo, obowiązany jest na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wysokości dochodów gospodarstwa.

Podobnie - w przypadku zmiany innych danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości zobowiązania należy złożyć nową deklarację i ponownie prawidłowo ustalić wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

 • Obowiązki właściciela w przypadku ustania prawa do korzystania ze zwolnienia oraz kara grzywny

W przypadku utraty prawa do zwolnienia wynikającego z § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), zmianie ulegają dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas właściciel nieruchomości na podstawie art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 10 ust 2b ustawy ww. ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Podstawa prawna: § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602)

Podstawa prawna: uchwała Nr XXIII/252/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 8526)

 

 


 

 

Logo EpuapElektroniczne wersje deklaracji DOK-1

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.