Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Pomocne Linki

Regulamin

  1. Niniejszy regulamin dotyczy funkcjonowania serwisu informacyjnego Urzędu Gminy Zabierzów www.zabierzow.org.pl
  2. Celem serwisu jest publikowanie aktualnych informacji dotyczących działalności Gminy Zabierzów
  3. Za prowadzenie serwisu internetowego odpowiada Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Zabierzów. Funkcję moderatora – administratora serwisu pełnią wyznaczone poleceniem służbowym pracownicy Urzędu Gminy Zabierzów.
  4. Za sprawy związane z funkcjonowaniem serwisu od strony technicznej odpowiada – pracownik na stanowisku ds. obsługi Informatycznej.
  5. W serwisie informacyjnym zamieszczane są informacje, przekazywane przez:

a) Wydziały i Referaty Urzędu Gminy Zabierzów

b) Osoby z zewnątrz, tj.: osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

 1. Obowiązek weryfikacji danych spoczywa na Wydziale/Referacie- osobie przekazującej informacje do publikacji. Moderator strony internetowej nie odpowiada za konsekwencje wynikające z błędnie przekazanych danych.
 2. Analiza i ocena możliwości zamieszczenia informacji przekazanych od osób z zewnątrz o jakich mowa w pkt. 5 b) Regulaminu w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Zabierzów należy do moderatora strony. Moderator ma prawo nie zamieścić informacji bez podania przyczyny.
 3. Urząd Gminy Zabierzów z zastrzeżeniem pkt 7 Regulaminu zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia informacji na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl
 4. Moderator zastrzega sobie prawo zmiany publikowanych informacji.
 5. Obsługę zakładki Inwestycje oraz Ochrona Środowiska i Gospodarki Odpadami zleca się Kierownikom przedmiotowych wydziałów na podstawie odrębnego polecenia Wójta.
 6. Wydziałom/ osobom przekazującym informacje do publikacji przysługuje prawo i obowiązek wglądu, korekty lub wycofania informacji z bazy danych serwisu.

a) Wydziały i Referaty Urzędu Gminy Zabierzów są zobowiązane do okresowej korekty informacji/ przesłania informacji o zgodności danych,

b) Wszelkie zmiany dotyczące poszczególnych Wydziałów, Referatów zwłaszcza zmiany osobowe i teleadresowe, powinny być przekazywane na bieżąco.

 1. Informacje zamieszczane przez osoby fizyczne mogą zawierać dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Powyższy zapis nie dotyczy publikacji danych osobowych, co do których na Gminie Zabierzów spoczywa prawny obowiązek podania danych do publicznej wiadomości. Użytkownik tym samym akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych związanych z wykorzystaniem niniejszego serwisu.
 2. Informacje przeznaczone do publikacji należy przekazać do Urzędu Gminy Zabierzów lub do Referatu ds. Rozwoju i Promocji w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie, drogą elektroniczną na adres: zabierzow@zabierzow.org.pl lub promocja@zabierzow.org.pl lub w jakikolwiek inny sposób.
 3. Użytkownik przesyłając wiadomości zdjęcia lub film za pomocą formularza „Dla osób współpracujących z Urzędem Gminy” na stronie www.zabierzow.org.pl za pomocą e-maila, lub w jakikolwiek inny sposób wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację wiadomości, zdjęcia lub filmu w serwisie informacyjnym.
 4. Z zastrzeżeniem pkt 14 Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie, film lub inny materiał wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie ich rozpowszechnianie na stronie internetowej www.zabierzow.org.pl oraz jednocześnie udziela nieodpłatnie licencji na korzystanie z nich na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i najakimkolwiek nośniku),

c) wprowadzanie do obrotu,

d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

g) wystawiania i/lub wyświetlania,

h) użyczania i/lub najmu,
i) obróbki cyfrowej w celu dostosowania wiadomości, zdjęcia, filmu albo materiału
do wymogów konkretnej strony internetowej,

j)wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych w wiadomościach, na zdjęciach lub w filmach (orz innych materiałach)nadesłanych przez Użytkownika,

k) wykorzystania wiadomości, zdjęć, filmów lub materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów),

 1. Użytkownik upoważnia moderatora strony do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika wiadomości, zdjęć lub filmów. Urząd Gminy Zabierzów zastrzega sobie prawo do obróbki cyfrowej nadesłanych filmów i zdjęć w celu dostosowania ich do wymogów strony oraz nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Użytkownika oraz innych osób utrwalonych na zdjęciach lub w filmach nadesłanych przez Użytkownika. Użytkownik przesyłając materiał informacyjny do publikacji tym samym wyraża również zgodę na umieszczanie wiadomości, zdjęć i filmów w bazach danych.
 2. Przesyłając wiadomość (informację), zdjęcie lub film Użytkownik oświadcza, że: ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem lub filmem, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia lub filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej. Informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu lub filmie jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
  Użytkownik oświadcza, iż osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach lub filmach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w na stronie www.zabierzow.org.pl oraz na innych portalach, jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Zabierzów.
 3. W razie konieczności Użytkownik przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające stan prawny nadesłanych materiałów. Użytkownik przesyłając wiadomość, zdjęcie lub film ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. W razie wystąpienia osób trzecich z roszczeniem przeciwko Gminie Zabierzów związanym z publikacją materiału (np.: informacji, filmu, zdjęcia) przesłanego przez Użytkownika, Użytkownik ponosi za to wszelką odpowiedzialność prawną, a także w razie wystąpienia sporu zobowiązuje się przystąpić w jakimkolwiek postępowaniu sądowym, ugodowym i innym po stronie Gminy Zabierzów.
 4. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.