Powróć do: Podatki

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Na terenie gminy Zabierzów przeprowadzone zostały przez Starostwo Powiatowe w Krakowie prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawcą tych prac było Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie sp. z o.o., działające na zlecenie Starostwa. Prace modernizacyjne miały za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w przepisach prawa regulujących sprawy związane z ewidencją gruntów i budynków oraz uzupełnienie bazy danych. Kluczowym celem prac modernizacyjnych była aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych dla celów zabudowanych i zurbanizowanych oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali. W wyniku modernizacji, w oparciu o analizę dokumentacji geodezyjnej i prawnej, zgromadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, w szczególności w zasobie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz weryfikację terenową zawartych w niej danych, została utworzona numeryczna mapa ewidencyjna, która zastąpiła dotychczasową analogową mapę ewidencji gruntów (w postaci papierowej).

W terminie od 29 sierpnia 2022 roku do 16 września 2022 roku w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie, odbyło się wyłożenie do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Zabierzów. Ogłoszenia o wyłożeniu projektu były zamieszczone zgodnie z art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zabierzów oraz w Starostwie Powiatowym w Krakowie, na stronach  internetowych: Gminy Zabierzów, Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz Biuletynu Informacji Publicznej, jak również w prasie o zasięgu krajowym - na 14 dni przed dniem wyłożenia. W wyznaczonym terminie, każdy czyjego interesu prawnego dotyczyły dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego miał prawo zapoznać się z w/w dokumentacją, a także zgłosić do protokołu uwagi do przedstawionych danych.

Zgodnie z art. 24a pkt 8 w/w ustawy, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej Zabierzów stały się z dniem 8 października 2022 roku danymi ewidencji gruntów i budynków i zostały ujawnione w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacje o tym Starosta Krakowski ogłosił w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 2 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2022 r., poz. 6991) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krakowie. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyły dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w/w informacji w dzienniku urzędowym województwa, miał możliwość zgłaszać zarzuty do tych danych.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków może skutkować dla właścicieli zmianą wysokości oraz rodzaju, dotychczas ponoszonego podatku (np. zmiana podatku rolnego na podatek od nieruchomości w wyniku zmiany klasyfikacji gruntu z rolnego na inny). Stosownie do art. 21 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne podstawą wymiaru podatków są dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Organy podatkowe przy wymierzaniu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są związane zapisami w ewidencji gruntów i budynków i nie są uprawnione do dokonywania własnych ustaleń w tym przedmiocie. Organ podatkowy, dokonując wymiaru podatku, nie jest uprawniony do przyjęcia za podstawę wymiaru podatku innej powierzchni lub klasyfikacji gruntu od tej jaka figuruje w ewidencji. Jakiekolwiek zmiany w ewidencji gruntów i budynków mogą być dokonywane wyłącznie przez Starostę Powiatu Krakowskiego i dopiero dokonanie tych zmian, może stanowić podstawę do ewentualnej zmiany decyzji podatkowej, wydanej przez Wójta Gminy Zabierzów.

Starosta Powiatu Krakowskiego informuje właściwy organ podatkowy (Wójta Gminy) o wszelkich zmianach dokonywanych w ewidencji gruntów i budynków. Stosownie do obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym  oraz ustawie o podatku leśnym, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Takim zdarzeniem jest zmiana użytków gruntowych w wyniku modernizacji dokonanej przez Starostę Krakowskiego. Starostwo Powiatowe w Krakowie w styczniu 2023 r. przekazało nowe, zmienione dane z ewidencji gruntów i budynków. Kolejnym etapem jest gromadzenie przez tutejszy organ podatkowy informacji dotyczących powierzchni budynków posadowionych na gruntach. Po zakończeniu ich gromadzenia będą wydawane nowe decyzje podatkowe, uwzględniające zmiany w ewidencji dokonane przez Starostę Krakowskiego w wyniku prac modernizacyjnych. Mając na względzie, iż zmiana klasyfikacji gruntu z rolnego na inny (np. na B - tereny mieszkaniowe) dla większości z Państwa może spowodować znaczny wzrost kwoty zobowiązania podatkowego Wójt Gminy Zabierzów na najbliższej sesji Rady Gminy przedłoży projekt uchwały uwzględniający obniżkę stawek podatku.

Poniżej zamieszczamy najczęściej pojawiające się od Państwa pytania i odpowiedzi związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.

Czy zmiana decyzji podatkowych począwszy od listopada 2022 roku jest działaniem prawa wstecz?

Nie. Podatek ulega zmianie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość zobowiązania. Zdarzeniem tym jest zmiana klasyfikacji gruntu dokonana przez Starostwo w październiku 2022 roku. Stąd konieczność zmiany decyzji podatkowych za dwa ostatnie miesiące 2022 roku i decyzji na 2023 rok.

Czy wzrost podatku na nowych decyzjach spowodowany jest podwyższeniem stawek podatkowych?

Nie. Wynika to wyłącznie ze zmiany klasyfikacji gruntu. Mamy trzy rodzaje podatków: rolny, od nieruchomości i leśny. Każda z tych kategorii ma swoje stawki, które przelicza się przez powierzchnię gruntu lub budynku. A zatem, jeżeli do października 2022 roku byliście Państwo posiadaczami gruntów rolnych, to obowiązywał Państwa podatek rolny. Natomiast po zmianie klasyfikacji z gruntu rolnego na przykład na tereny mieszkaniowe (B) zastosowanie będą miały stawki podatku od nieruchomości, gdyż tereny mieszkaniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami należy opodatkować podatkiem od nieruchomości. Jest to zmiana polegająca wyłącznie na przejściu gruntu do innej kategorii i zastosowaniu innych stawek do obliczenia wysokości podatku.

Co oznacza klasyfikacja B, czyli tereny mieszkaniowe?

Do terenów mieszkaniowych zalicza się grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej lub leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, a także podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw, ogródki przydomowe, itp. Wbrew powszechnej opinii zmiana użytku z rolnego na B-tereny mieszkaniowe nie oznacza, że grunt stał się budowlany w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Czy władze gminy miały wpływ na przeprowadzenie przez Starostwo Powiatowe w Krakowie modernizacji ewidencji gruntów i budynków?

Nie. Starostwo powiatowe jest autonomiczną i odrębną jednostką samorządu terytorialnego. Podział terytorialny państwa zakłada gminy, powiaty i województwa. Każda z tych jednostek ma swoje zadania własne, które realizuje samodzielnie i niezależnie od pozostałych szczebli. Oznacza to, iż ani gmina, ani samorząd nie mogą zlecać sobie, ani wpływać na realizację tych zadań. Takim zadaniem właśnie, leżącym w wyłącznej kompetencji starostwa jest prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, położonych na terenie powiatu krakowskiego. Wszelkie zmiany w tej ewidencji dokonywane są wyłącznie przez starostwo, a gmina nie może w żaden sposób na te zmiany wpływać. Gmina ma natomiast obowiązek, uregulowany w przepisach prawa, ustalić wysokość podatku w oparciu o te dane. W praktyce starostwo przekazuje gminie dane dotyczące gruntu i obiektów budowlanych na nim położonych, a gmina musi ustalić zobowiązanie podatkowe na podstawie tych danych i nie może dokonywać w tym zakresie żadnych modyfikacji. Podobnie jak gmina nie może ingerować w zapisy w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostwo, tak starostwo nie może wpływać na wysokość stawek podatku.

Dlaczego prosimy Państwa o wypełnienie informacji dotyczącej przedmiotów opodatkowania?

Po otrzymaniu danych ze starostwa w celu wydania prawidłowej decyzji musimy zweryfikować powierzchnie użytkowe budynków posadowionych na Państwa działkach z uwagi na to, iż starostwo nie dokonywało pomiarów wewnątrz budynków, a jedynie pomiarów zabudowy, czyli po obrysie budynku. Do obliczenia podatku niezbędna jest natomiast powierzchnia użytkowa. Ponadto w informacjach tych wskazujecie Państwo sposób wykorzystania nieruchomości, co również ma wpływ na wysokość podatku  (np. w sytuacji zajmowania pomieszczeń na działalność gospodarczą).

W jakim celu Starostwo Powiatowe w Krakowie przeprowadziło modernizację ewidencji gruntów i budynków?

Prace modernizacyjne miały na celu dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów i budynków do stanu rzeczywistego jaki istnieje w terenie, a ponadto uzupełnienie tej bazy o informacje dotyczące budynków i lokali. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – projekt – E-usługi w informacji przestrzennej powiatu krakowskiego i objęła także inne gminy powiatu krakowskiego. Gmina Zabierzów jako jedna z ostatnich gmin w powiecie w ramach tego zadania została objęta pracami, stąd też w innych gminach zmiana wysokości podatków nastąpiła znacznie wcześniej.

Czy mam możliwość odwołania od decyzji podatkowej wydanej przez Wójta Gminy Zabierzów na podstawie nowych danych ewidencyjnych?

Oczywiście. Od każdej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, o czym jesteście Państwo informowani w treści tej decyzji. W przypadku utrzymania w mocy decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze przysługuje Państwu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (o tym informuje z kolei SKO w swojej decyzji), a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Należy nadmienić, iż organ odwoławczy (SKO) również jest związany zapisami w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostwo.

Jak wygląda procedura zmiany decyzji podatkowych?

W pierwszej kolejności podatnik otrzymuje korespondencję, zawierającą pismo dotyczące wszczęcia całego postępowania (jedno za 2022 rok, drugie za 2023) oraz prośbę o wypełnienie załączonego druku informacji  o  przedmiotach opodatkowania. Po uzupełnieniu druku i złożeniu go w urzędzie otrzymują Państwo postanowienie informujące o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją (materiałem dowodowym) Państwa sprawy. Jest to standardowa procedura obowiązująca w sprawach dotyczących różnych zobowiązań podatkowych. W pismach tych obowiązani jesteśmy do stosowania nomenklatury narzuconej przepisami prawa podatkowego (wszczęcie postępowania, zapoznanie z materiałem dowodowym, wezwanie, postanowienie). Następnie wydawana jest decyzja ustalająca wysokość podatku.

Co to jest materiał dowodowy?

Materiał dowodowy to dokumenty na podstawie których wydawana jest decyzja podatkowa. Zazwyczaj jest to zawiadomienie ze starostwa powiatowego o wprowadzonych zmianach w ewidencji gruntów, wypełniona przez Państwa informacja, czy też oświadczenia,  dotyczące przedmiotów opodatkowania, a także kopie pism kierowanych do strony oraz wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na wysokość podatku. Po zakończeniu ich gromadzenia zostajecie Państwo poinformowani o możliwości zapoznania się z nimi, ale nie jest to obowiązek. Macie Państwo również prawo do złożenia uwag i wniosków do tego materiału w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Dlaczego w niektórych przypadkach budynki zajmowane na cele rolnicze, które dotychczas podlegały  zwolnieniu obecnie nie mogą korzystać ze zwolnienia?

Budynki zajmowane na cele rolnicze posadowione na gruntach rolnych, ale nie stanowiących gospodarstwa rolnego (gospodarstwo rolne = obszar gruntów o powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego), podlegają zwolnieniu na podstawie uchwały Rady Gminy Zabierzów z dnia 6 grudnia 2002 r. Aby budynek mógł korzystać ze zwolnienia, musi spełnić łącznie dwa warunki: być posadowiony na gruncie sklasyfikowanym jako rolny i być w całości zajęty na cele rolnicze. Po dokonaniu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, niektóre z tych budynków utracą prawo do korzystania z tego zwolnienia, z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntu pod nimi na B – tereny mieszkaniowe lub na inny nierolniczy.

Jak zmierzyć powierzchnię użytkową budynku?

Powierzchnia użytkowa, to powierzchnia każdego pomieszczenia mierzona wewnątrz po ścianach (długość x szerokość). Jeśli wysokość pomieszczenia wynosi od 1,40 m do 2,20 m, wówczas do opodatkowania podaje się 50% tej powierzchni (np. jeśli  pomieszczenie ma wysokość 2,20 m, szerokość 5 m i długość 5 m, to jego powierzchnia użytkowa wynosi 25 m2. Przy założeniu, że to samo pomieszczenie ma wysokość 2 m, to jego powierzchnia użytkowa zgłaszana do opodatkowania wynosi 12,5 m2). Powierzchnie pomieszczeń o wysokości do 1,40 m pomija się. Do powierzchni użytkowej dla celów podatkowych nie wlicza się także ciągów schodów (korytarze i półpiętra podlegają opodatkowaniu).

Otrzymałem wezwanie do wypełnienia informacji dotyczącej przedmiotów opodatkowania – czy muszę stawić się osobiście w urzędzie?

Nie. Wezwanie dotyczy wypełnienia i złożenia tej informacji w urzędzie (za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP lub osobiście). Nie ma potrzeby osobistego stawiennictwa w urzędzie.

Dlaczego urząd grozi nałożeniem kary porządkowej do 3.300,00 zł za niedopełnienie czynności?

Zmiana podatku po modernizacji formalnie odbywa się w drodze postępowania podatkowego, regulowanego przepisami ustawy Ordynacja podatkowa. Ustawa ta nakłada na organy podatkowe obowiązek prowadzenia postępowań według ustalonej procedury z zachowaniem zasady pisemności, a ta procedura nakłada na organ podatkowy obowiązek pouczenia podatnika o możliwej karze porządkowej za niedopełnienie czynności do których wzywa organ.