Powróć do: Studium

Obowiązujące

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów

Studium obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 r.

mapa Studium obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 r.

Studium stanowi podstawowy dokument planistyczny określający zasady polityki przestrzennej w gminie, kierunki przestrzennych przemian, jak również przekształceń układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej na obszarze całej gminy, których rozwiązanie należy do zadań samorządu.

Postępujący rozwój społeczno – gospodarczy gminy Zabierzów, a także znaczące zainteresowanie terenami w celach inwestycyjnych, spowodowały konieczność ustalenia takich kierunków rozwoju gminy, które pozwolą uzyskać oczekiwane wysokie standardy życia mieszkańców, przy zachowaniu głównych zasad planistycznych, to jest ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów.

Potrzeba opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów wynikała zarówno z przesłanek formalnych, merytorycznych jak i oczekiwań mieszkańców wnioskujących o wyznaczenie nowych terenów dla zainwestowania z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Podstawą podjęcia opracowania były uchwały Rady Gminy Zabierzów: Nr IX/53/07 z dnia 25.05.2007 r.,
Nr IX/54/07 z dnia 25.05.2007 r. oraz Nr X/69/07 z dnia 29.06.2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów opracowana została zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

W dniu 16 lipca 2010 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę Nr L/488/10 w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów.

Orzeczenia do poprania na liście Pliki do pobrania.

Pliki do pobrania:

Orzeczenie II OSK 2687/11 - Wyrok NSA
Format: pdf, 84.51 kB