Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Pytania i odpowiedzi

Jaki jest podstawowy akt regulujący działania zespołu ds. planowania przestrzennego?

Zakres działania zespołu ds. planowania przestrzennego reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. w Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.).

Co oznacza termin zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Czym jest ład przestrzenny?

Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego („plan miejscowy”) to dokument określający przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Jest to powszechnie obowiązujący akt prawa miejscowego i jego ustalenia kształtują sposób wykonywania prawa własności do nieruchomości. Plan miejscowy jest materialno-prawną podstawą decyzji budowlanych.

Co to jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy („studium”) to dokument określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Nie jest on jednak aktem prawa miejscowego, w związku z czym nie może stanowić podstawy do wydania decyzji administracyjnych; wiąże jednak organy gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.

W jaki sposób są udzielane odpowiedzi na wnioski oraz uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy?

Wnioski oraz uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów w formie Zarządzenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,342402,2021.html oraz zamieszczonego na stronie internetowej: http://planowanie.zabierzow.org.pl/index.php?id=32.

Czy istnieje możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawie rozpatrzenia wniosków do planu miejscowego, uwag do planu miejscowego, jak również wniosków do studium, uwag do studium?

Rozstrzygnięcia wójta, burmistrza, prezydenta miasta o nieuwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących planu miejscowego, uwag dotyczących projektu tego planu oraz wniosków dotyczących studium, uwag dotyczących projektu tego studium – nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Kto jest uprawniony do uzyskania wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium?

Każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego lub studium oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

Kiedy wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja ustalająca warunki zabudowy wydawana jest w przypadku braku planu miejscowego w sytuacji zmiany zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Co to jest inwestycja celu publicznego?

Inwestycja celu publicznego to działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów publicznych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Kiedy wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawana jest w przypadku braku planu miejscowego w sytuacji lokalizowania inwestycji celu publicznego. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, jak również roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Co to jest renta planistyczna?

Renta planistyczna to jednorazowa opłata, stanowiąca dochód własny gminy, pobierana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w przypadku zbycia nieruchomości przez właściciela lub użytkownika wieczystego, gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany wartość nieruchomości wzrosła. Jest ona określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości i nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta dotyczy zbycia nieruchomości w okresie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Co to jest partycypacja społeczna?

Partycypacja społeczna to udział obywateli w decydowaniu o sprawach publicznych społeczności, której są członkami.

W jaki sposób obywatele uczestniczą w procesie planowania przestrzennego?

Obywatele uczestniczą w procesie planowania przestrzennego poprzez ogłoszenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta w prasie miejscowej, poprzez obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu lub studium, a także poprzez wnioski do miejscowego planu lub studium, uczestnictwo w wyłożeniu projektu planu lub studium do publicznego wglądu, uczestnictwo w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w dokumentach planistycznych oraz poprzez wnoszenie uwag do projektu planu lub studium.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.