Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zabierzów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dwóch jednostkach projektowych:

II. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
III. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXI/245/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym oraz uchwałą Nr XXXI/246/13 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym, a także art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dwóch jednostkach projektowych:
II. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
III. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Granice wykładanych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych w jednostkach projektowych określa załącznik graficzny.

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od dnia 28 września 2015 r. do 26 października 2015 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel), w sali obrad Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek: 15.00-16.00, wtorek – piątek: 09.00-10.00. W okresie wyłożenia tj. od dnia 28 września 2015 r. do 26 października 2015 r. ww. projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą udostępnione na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Zabierzów: TUTAJ

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych i w prognozach oddziaływania na środowisko zostanie przeprowadzona w dniu 12 października 2015 r. o godz. 17.00 w sali obrad Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresem wnioskodawcy, przedmiotem uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2015 r.

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub drogą pocztową na jego adres,
  • drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz 1662) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Informuję,

że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie zamieszczono dane o następujących dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:
II. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu
III. projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezie - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym oraz prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy ww. projekty planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. i w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) uwagi do prognoz opatrzone tematem: „Uwaga SOOS” wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl w terminie do dnia 10 listopada 2015 r.

Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy uwaga.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej www.planowanie.zabierzow.org.pl.

Wójt Gminy Zabierzów
Elżbieta Burtan
/-/

Mapa

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.