Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zabierzów

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów uchwały Nr XXI/230/20 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów, zmienionej uchwałą Nr XXXI/340/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 września 2021 r., w zakresie dotyczącym:
a) obszaru położnego w rejonie strefy powierzchni ograniczających wysokość zabudowy wraz ze strefą lokalizacji lotniczych urządzeń nawigacyjnych w sołectwach Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów oraz objętego strefami ochronnymi terenów zamkniętych wojskowych,
b) obszaru położnego w rejonie „Balickie Doły” przy ul. Słonecznej w sołectwie Balice,
c) obszaru położnego w rejonie ul. Spokojnej w sołectwie Bolechowice,
d) obszaru położnego w rejonie linii wysokiego napięcia w sołectwach Bolechowice i Karniowice,
e) obszaru położnego w rejonie cmentarza przy ul. Jeziorańskiej w sołectwie Brzezie,
f) obszaru położnego w rejonie boiska sportowego przy ul. Sportowej w sołectwie Brzezinka,
g) obszaru położnego w rejonie ulic Sosnowej i Kamyk w sołectwie Brzoskwinia,
h) obszaru położnego w rejonie ul. Dąbrówki w sołectwie Brzoskwinia,
i) obszaru położnego w rejonie ul. Turystycznej w sołectwie Karniowice,
j) obszaru położnego w rejonie stawów przy ul. Modrzewiowej w sołectwie Karniowice,
k) obszaru położnego w rejonie ul. Łąkowej w sołectwie Kochanów,
l) obszaru położnego w rejonie nieczynnego kamieniołomu w sołectwach Młynka i Nielepice,
m) obszaru położnego w rejonie ulic Świętego Floriana i Świętego Krzyża w sołectwie Kobylany,
n) obszaru położnego w rejonie ulic Spacerowej i Polnej w sołectwie Niegoszowice,
o) obszaru położnego w rejonie ul. Sportowej przy linii kolejowej w sołectwie Pisary,
p) obszaru położnego w rejonie ul. 21 lipca w sołectwie Radwanowice,
q) obszaru położnego w rejonie ulic Wapiennej, Siewnej, Krzyżowej w sołectwie Rząska (tereny pokolejowe),
r) obszaru położnego w rejonie przystanku kolejowego „Eximius Business Park” w sołectwie Rząska,
s) obszaru położnego w rejonie cmentarza przy ul. Krakowskiej w sołectwie Rząska,
t) obszaru położnego w rejonie boiska sportowego przy ul. Sportowej w sołectwie Więckowice,
u) obszaru położnego w rejonie rzeki Rudawy i parku „Topólki” przy ul. Krakowskiej w sołectwie Zabierzów,
v) obszaru położnego w rejonie ulic Zachodniej, Mostowej, Przy Torze w sołectwie Zabierzów,
w) obszaru położnego w rejonie ul. Jana Pawła II przy granicy z gminą Wielka Wieś w sołectwie Zelków,
x) obszaru położnego w rejonie boiska sportowego przy ul. Sportowej w sołectwie Zelków,
y) obszaru położnego w rejonie ulic Krakowskiej i Leśnej w sołectwie Zelków,
z) obszaru położnego w rejonie "Dawnego Kamieniołomu" przy ulicy Śląskiej w sołectwie Zabierzów,
za) obszaru położonego w rejonie ul. Źródlanej przy granicy z gminą Wielka Wieś w sołectwie Brzezie,
zb) obszaru położonego w rejonie ul. Na lotnisko i kpt. Mieczysława Medweckiego w sołectwie Balice,
zc) dostosowania zapisów tekstu studium poprzez aktualizację i dostosowanie do stanu istniejącego oraz obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań oraz zmian przestrzennych w obszarach, których granice zostały określone na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały.

Ww. uchwała o przystąpieniu do zmiany Studium jest wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowana na stronie internetowej TUTAJ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do opracowywanej zmiany Studium.

Wnioski - zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresem zamieszkania albo siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Wnioski można wnosić w formie papierowej (w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów albo drogą pocztową na jego adres) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zabierzow@zabierzow.org.pl) lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: TUTAJ oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej TUTAJ.

Informuję, że:

  1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów z siedzibą Rynek 1, 32-080 Zabierzów i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów.
  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz § 9 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

Bartłomiej Stawarz
Zastępca Wójta Gminy Zabierzów
/-/

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku do Studium Przejdź do:
Format: doc, 26 kB
powrót do kategorii
Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.