Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zabierzów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Mostowa, Spokojna”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016 poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz. 353 ze zm.).

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów Uchwały Nr XIX/193/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zabierzów – Mostowa, Spokojna”.

Granice sporządzanego planu miejscowego określa załącznik graficzny. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 r.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu miejscowego wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2016 r.

.Wniosek i uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek i uwaga.
Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej TUTAJ.

Granice sporządzanego planu miejscowego

Mapa: Granice sporządzanego planu miejscowego

UWAGA!

Zakres regulacji planistycznych ma na celu wprowadzenie zmian w stosunku do obowiązującego miejscowego planu odnośnie terenów komercyjnych i przemysłowych oznaczonych symbolami UC i P w sposób zgodny z obowiązującym Studium tj. poprzez wprowadzeniu zmian na tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.