Niedziela, 19 maja 2024
Imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: sołectwa Więckowice i Nielepice

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: sołectwa Więckowice w gminie Zabierzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sołectwa Nielepice w gminie Zabierzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029), a także w związku z uchwałami:

 • Nr XLIX/441/14 z dnia 19 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Więckowice w gminie Zabierzów,
 • Nr XLIX/437/14 z dnia 19 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nielepice w gminie Zabierzów;

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Więckowice oraz sołectwa Nielepice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do ww. planów. Granice wykładanych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych określają załączniki graficzne.

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od 26 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek - 10.00-12.00, wtorek - piątek - 9.00-11.00. W okresie wyłożenia ww. projekty planów miejscowych będą udostępnione na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zabierzów: https://zabierzow.org.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planów zostanie przeprowadzona w dniu 10.07.2023 r. w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów: sołectwa Więckowice w godzinach od 13.00 do 15.00, sołectwa Nielepice w godzinach od 15.00 do 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, ma prawo złożenia uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych - zgodnie z art. 8c, art. 18 ust. 2 ustawy - należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresem zamieszkania albo siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2023 r.

Uwagi można wnosić w formie papierowej (w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów albo drogą pocztową na jego adres) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zabierzow@zabierzow.org.pl) lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej: https://zabierzow.org.pl/formularze.html oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Więckowice,
 • o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. projektu;
 • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Nielepice,
 • o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do ww. projektu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko — stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zabierzów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2023 r.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów z siedzibą Rynek 1, 32-080 Zabierzów i są one podawane w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej https://zabierzow.org.pl.

Lokalizacja wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego sołectwa Więckowice Plan dla Więckowic

Lokalizacja wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego sołectwa Nielepice

Plan dla Nielepic

Pliki do pobrania:

Prognoza środowiskowa Więckowice rysunek.pdf
Format: pdf, 1.58 MB
Prognoza środowiskowa Więckowice tekst.docx
Format: docx, 2.48 MB
Projekt WIECKOWICE 10.06.2023.docx
Format: docx, 78.74 kB
Rysunek planu Wieckowice 14.06.23.pdf
Format: pdf, 2.41 MB
Zał.1 Mapa prognozy Więckowice.pdf
Format: pdf, 9.55 MB
Zał.2 Mapa korytarzy ekologicznych.pdf
Format: pdf, 3.61 MB
Nielepice prognoza mpzp.docx
Format: docx, 2.44 MB
Nielepice prognoza mpzp.pdf
Format: pdf, 1.62 MB
Prognoza środowiskowa klauzula Nielepice.pdf
Format: pdf, 534.61 kB
Rysunek planu Nielepice.pdf
Format: pdf, 4 MB
Tekst projektu planu NIELEPICE.docx
Format: docx, 75.98 kB
Zał.1 Mapa prognozy Nielepice.pdf
Format: pdf, 15.52 MB
Zał.2 Mapa prognozy Nielepice.PDF
Format: pdf, 3.15 MB
powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.