Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Karniowice, sołectwa Młynka oraz sołectwa Niegoszowice w gminie Zabierzów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1029), a także w związku

 • z uchwałą Nr XLIX/433/14 z dnia 19 września 2014 r., w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Karniowice w gminie Zabierzów,
 • z uchwałą Nr XLIX/435/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Młynka w gminie Zabierzów,
 • z uchwałą Nr XLIX/436/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwaNiegoszowice w gminie Zabierzów.

 

Wyłożenie odbędzie się w terminie: od 16 października 2023 r. do 24 listopada 2023 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, w godzinach: poniedziałek - 10.00-12.00, wtorek - piątek - 9.00-11.00. W okresie wyłożenia projekty planów miejscowych będą udostępnione na stronie internetowej Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Zabierzów: https://zabierzow.org.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów.

Granice wykładanych do publicznego wglądu projektów planów miejscowych określają załączniki graficzne.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu:

 1. sołectwaKarniowice zostanie przeprowadzona w dniu 30.10.2023 r.  w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów: w godzinach od 1330 do 1430;
 2. sołectwaMłynka zostanie przeprowadzona w dniu 30.10.2023 r.  w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów: w godzinach od 1430 do 1530;
 3. sołectwaNiegoszowice zostanie przeprowadzona w dniu 30.10.2023 r.  w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów: w godzinach od 1530 do 1630.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, ma prawo złożenia uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów zgodnie z art. 8c, art. 18 ust. 2 ustawy należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, adresem zamieszkania albo siedziby oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2023 r. Uwagi można wnosić w formie papierowej (w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów albo drogą pocztową na jego adres) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (zabierzow@zabierzow.org.pl) lub formularza zamieszczonego na stronie internetowej: https://zabierzow.org.pl/formularze.html oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Karniowice,
 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Młynka,
 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Niegoszowice,
 • oraz o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do każdego z ww.  projektów planów.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko — stosownie do przepisu art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zabierzów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Zabierzów z siedzibą Rynek 1, 32-080 Zabierzów i są one podawane w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie uwag następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej https://zabierzow.org.pl.

Lokalizacja wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego sołectwa Karniowice

Plan zagospodarowania

Lokalizacja wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego sołectwa Młynka

Plan zagospodarowania

Lokalizacja wykładanego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego sołectwa Niegoszowice

Plan zagospodarowania

 

Pliki do pobrania:

Karniowice - rysunek projektu planu
Format: pdf, -1 B
Karniowice - prognoza, klauzula
Format: pdf, -1 B
Karnowice - prognoza, strona tytułowa
Format: pdf, -1 B
Karniowice - tekst projektu planu
Format: docx, -1 B
Karnowice - załącznik do prognozy
Format: pdf, -1 B
Karnowice - załącznik 2 do prognozy
Format: pdf, -1 B
Młynka - rysunek projektu planu
Format: pdf, -1 B
Młynka - załącznik do prognozy
Format: pdf, -1 B
Młynka - tekst projektu planu
Format: docx, -1 B
Młynka - prognoza, klauzula
Format: pdf, -1 B
Młynka - załącznik do prognozy 2
Format: pdf, -1 B
Niegoszowice - rysunek projektu planu
Format: pdf, -1 B
Niegoszowice - prognoza środowiskowa
Format: pdf, -1 B
Niegoszowice - tekst projektu planu
Format: doc, -1 B
powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.