Cyfrowa Gmina

Loga funduszy europejskich oraz barwy RP

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Tytuł projektu: Cyfrowa Gmina

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 100 000 zł

Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kwota grantu: 100 000 zł

Opis projektu:

Zadanie dotyczy cyberbezpieczeństwa i polega na zabezpieczeniu przetwarzania danych oraz podniesieniu bezpieczeństwa świadczonych usług w Urzędzie Gminy Zabierzów.
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Termin realizacji projektu: 2022-2023