Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Budowa Centrum Kultury w Rudawie oraz rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie

Tablica informująca o dofinansowaniu budowy w Rudawie

Tytuł projektu/nazwa zadania: „Budowa Centrum Kultury w Rudawie oraz rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy – wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie”

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 11 472 878,34 PLN

Źródło dofinansowania: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 11 .Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Kwota dofinansowania: 7 182 384,57 PLN

Opis projektu: Realizacja projektu wynikła wprost z przyjętego i pozytywnie zaopiniowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WM „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 -2022” („GPRGZ”).

Przedmiot projektu:

 1. Budowa budynku Centrum Kultury w Rudawie.
 2. Rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej Rudawy-wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku.

Inwestycja jest działaniem mającym na celu podniesienie jakości głównej przestrzeni publicznej Rudawy, a także zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do usług kultury i rekreacji.
Projekt jest realizowany w Rudawie w obrębie działek ewid. Nr: 241/5, 240, 241/1, 242/1.

Działaniami i zadaniami w projekcie:

 • prace przygotowawcze – projekt architektoniczny i wykonawczy;
 • przeprowadzenie robót budowlanych polegających na budowie budynku Centrum Kultury w Rudawie mieszczącego salę wielofunkcyjną, bibliotekę z czytelnią, świetlicę, salę komputerową oraz salę dla koła gospodyń wiejskich i klubu seniora. Pow. zab: 549,9m2, pow. użytkowa budynku: 706,18m2,  pow.cał.1368,1m2.
 • roboty budowlane -przebudowa centralnej przestrzeni publicznej Rudawy-zagospodarowanie terenu o pow. 0,75 ha. przewiduje : modernizację zieleni niskiej (trawniki) i wysokiej drzewa i krzewy, budowę sceny zewnętrznej, amfiteatru z siedziskami i przestrzenią rekreacyjną utwardzoną, altanki, grilla z siedziskiem, chodników, ciągów spacerowych, placu przy scenie zewnętrznej, ławek.
 • budowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej i drogowej zapewniającej dostęp do budowanego obiektu i rewitalizowanego terenu m.in.: budowa parkingu
 • budowę remizy OSP wraz z placem manewrowym
 • wyposażenie nowopowstałego budynku Centrum Kultury w urządzenia sceniczne, meble, zewnętrzny system wystawienniczy, ławeczkę „Henryka Sienkiewicza”,
 • promocję źródeł finansowania projektu.

Cele projektu:

Projekt wynikł bezpośrednio z zapisów GPRGZ oraz wpisuje się w założenia „Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów.

Bezpośrednim celem projektu jest: przełamanie dotykającego Rudawy kryzysu społecznego, gospodarczego i przestrzenno-funkcjonalnego poprzez zapewnienie mieszkańcom Rudawy oraz północno-zachodniej części gminy Zabierzów wysokiej jakości, centrotwórczej przestrzeni publicznej oraz dostępu do instytucji kultury oferującej szeroką ofertę kulturalno-społeczną odpowiadającą na zidentyfikowane potrzeby.

Cele długofalowe projektu obejmują:

 1. Poprawę sytuacji rodzin korzystających ze wsparcia pomocy społecznej dzięki utworzeniu nowych miejsc pracy oraz poszerzeniu oferty wspierającej aktywizację społeczną.
 2. Ograniczenie skali występowania problemów wychowawczych i edukacyjnych dotykających dzieci i młodzież z terenu Podobszaru nr 3 Rudawa dzięki poszerzeniu oferty zajęć socjoterapeutycznych, wyrównawczych i rozwojowych.
 3. Aktywizację seniorów, poprzez zapewnienie im oferty aktywnego spędzania czasu w oparciu o Centrum Aktywizacji Seniora.
 4. Wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców dzięki organizacji lokalnych imprez i wydarzeń w oparciu o powstałą przestrzeń i centralną infrastrukturę publiczną oraz działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych.
 5. Poprawę jakości i estetyki centralnej przestrzeni publicznej sołectwa Rudawa, dzięki rewitalizacji płyty rynku oraz powstaniu nowego obiektu kulturalnego.

Projekt ma bezpośredni wpływ na:

 1. poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie więzi społecznych – stworzenie estetycznej, centrotwórczej przestrzeni publicznej zapewniającej dostęp do wysokiej jakości oferty kulturalnej zapewni mieszkańcom podobszaru rewitalizacji,
 2. poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie z otoczeniem oraz zachowanie lub budowanie tożsamości miejsca – realizacja projektu pozwoli na „odzyskanie” zawłaszczonej przez parkujące samochody najbardziej reprezentacyjnej przestrzeni Rudawy dla funkcji społecznych i kulturalnych,
 3. poprawę dostępności danej przestrzeni – jak wskazano wyżej projekt pozwoli na odzyskanie centralnej przestrzeni Rudawy pod funkcje społeczne i kulturalne. Przyczyni się tym samym do poprawy dostępności tej przestrzeni dla różnych grup mieszkańców, które będą mogły skorzystać z dedykowanej im oferty zarówno w obiekcie centrum kultury jak i na płycie rynku,
 4. poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w danej przestrzeni – nowo powstała infrastruktura będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych, zapewniając warunki do większego uczestnictwa tej grupy społecznej w życiu społecznym i kulturalnym miejscowości. Dostosowanie obiektu centrum kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo wzmocni integrację społeczną tej grupy, umożliwiając osobom niepełnosprawnym branie udziału w lokalnych wydarzeniach kulturalnych i wspólnotowych oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

Termin realizacji projektu: 2016 – 2022 r.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.