Powróć do: Edukacja ekologiczna

Program edukacyjny

Program edukacji ekologicznej związany jest z działaniami podnoszącymi świadomość społeczeństwa i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska oraz kreowania postaw proekologicznych.
Do głównych założeń programu w zakresie gospodarki odpadami należy:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • rozpowszechnianie zasad prawidłowego postępowania z odpadami,
  • zwrócenie uwagi na potrzebę segregowania i powtórnego wykorzystania odpadów,
  • informowanie o korzyściach dla środowiska związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami.


Jednym z podstawowych warunków zapewniających efektywną realizację założeń jest szerokie stosowanie metod aktywizujących. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do znaczenia środowiska przyrodniczego dla każdego człowieka. Konieczna jest zatem wszechstronna edukacja ekologiczna społeczeństwa promująca pożądany sposób postępowania z odpadami. Prawidłowo prowadzona kampania edukacyjna, może doprowadzić do zmniejszenia ilości powstawania odpadów, wzrostu procesów indywidualnego zagospodarowania lub segregacji odpadów u źródła ich powstania, wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne (ewentualne wykorzystanie części ulegających biodegradacji) wzrostu ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu poza składowaniem i minimalizacji odpadów trafiających na składowiska.