Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Częściowe zwolnienia z opłaty

Częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach
 • Podstawa prawna zwolnienia:

Rada Gminy Zabierzów działając na podstawie art. 6k ust 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) dnia 27 listopada 2020 r. uchwałą Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602) wprowadziła tzw. zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach.

Treść zwolnienia:

"Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość."

 • Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje w przydomowym kompostowniku powstające na jego nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 • Jaka jest wysokość zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady?

Zwolnienie wynosi 3 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na której w przydomowym kompostowniku kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne.

 • Okres obowiązywania zwolnienia

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przysługuje już od 1 stycznia 2021 r. jeśli właściciel nieruchomości złoży odpowiednio wypełnioną deklarację, w której oświadczy, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia oraz określi w niej wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

Zwolnienie zadeklarować można do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym rozpoczęto kompostowanie pod warunkiem, że deklaracja zostanie złożona do 10 dnia następnego miesiąca. Nie można skorzystać ze zwolnienia za okres przekraczający wyznaczony termin.

Przykładowo:

Jeśli właściciel nieruchomości - w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku - zechce skorzystać ze zwolnienia począwszy od 1 stycznia 2021 r. wówczas ma czas na złożenie deklaracji, w której ustali wysokość zwolnienia do 10 lutego 2021 r.

Po przekroczeniu tego terminu nie będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2021 r.,  jednak będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia od kolejnego miesiąca (np. od lutego 2021 r. lub kolejnych), jeśli deklaracja zostanie złożona z zachowaniem terminu wynikającego z art. 6m ust 1 lub 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Utrata prawa do zwolnienia

Zgodnie z art. 6k ust 4b i 4c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zawarł w deklaracji informację, o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
 2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności przedstawionych w deklaracji informacji o kompostowaniu bioodpadów, ze stanem faktycznym
 4. wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek.

Wówczas właściciel może ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Obowiązki właściciela w przypadku ustania prawa do korzystania ze zwolnienia oraz kara grzywny

W przypadku zaprzestania kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, ustają przesłanki do korzystania ze zwolnienia wynikającego z § 1 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), co sprawia że zmianie ulegają dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W tej sytuacji właściciel nieruchomości na podstawie art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 10 ust 2b ustawy ww. ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Ponadto, stosownie do art. 10 ust 2c ustawy ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.

Podstawa prawna: § 1 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602).

Zwolnienie dla osób z niskim dochodem
 • Podstawa prawna zwolnienia:

Dnia 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Zabierzów na podstawie art. 6k ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) uchwałą Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602) wprowadziła tzw. zwolnienie dla osób o niskich dochodach.

Treść zwolnienia:

"Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876)."

 • Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może skorzystać właściciel nieruchomości zamieszkałej przez osoby tworzące gospodarstwo domowe, jeśli dochód tego gospodarstwa nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 • Jaka jest wysokość zwolnienia dla osób o niskim dochodzie?

Zwolnienie przysługuje w wysokości 17,00 zł miesięcznie - za każdą osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

 • Budynki wielolokalowe a zwolnienie

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, częściowe zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości (np. spółdzielni, wspólnocie), w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876).

 • Warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia

Właściciele nieruchomości mogą skorzystać ze zwolnienia, wynikającego z § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), jeśli złożą w Urzędzie Gminy Zabierzów następujące dokumenty:

 1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą zastosowane zwolnienie,
 2. aktualne zaświadczenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie potwierdzające spełnianie warunku posiadania dochodu nieprzekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 1876)
 • Okres obowiązywania zwolnienia

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przysługuje już od 1 stycznia 2021 r. jeśli właściciel nieruchomości złoży odpowiednio wypełnioną deklarację, w której oświadczy, że spełnia warunki uprawniające go do skorzystania ze zwolnienia oraz ustali w niej wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

Zwolnienie zadeklarować można do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostały warunki do uzyskania zwolnienia.

Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej pod warunkiem, że deklaracja zostanie złożona do 10 dnia następnego miesiąca.

Nie można skorzystać ze zwolnienia za okres przekraczający wyznaczony termin.

Przykładowo:

Jeśli gospodarstwo domowe osiągnęło dochód nieprzekraczający kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w styczniu  2021 r. i właściciel nieruchomości zechce skorzystać ze zwolnienia począwszy od 1 stycznia 2021 r. wówczas ma czas na złożenie deklaracji  określającej wysokość zwolnienia do 10 lutego 2021 r.

Po przekroczeniu tego terminu nie będzie on mógł skorzystać ze zwolnienia za miesiąc styczeń 2021 r.,  jednak będzie możliwe skorzystanie ze zwolnienia od kolejnego miesiąca (np. od lutego 2021 r. lub kolejnych miesięcy), jeśli deklaracja zostanie złożona z zachowaniem terminu wynikającego z art. 6m ust 1 lub 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Utrata prawa do zwolnienia

Utrata prawa do zwolnienia następuję, gdy dochód gospodarstwa domowego przekroczy kwotę uprawniającą do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W tej sytuacji właściciel nieruchomości, w skład której wchodzi to gospodarstwo, obowiązany jest na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wysokości dochodów gospodarstwa.

Podobnie - w przypadku zmiany innych danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości zobowiązania należy złożyć nową deklarację i ponownie prawidłowo ustalić wysokość zwolnienia i wysokość opłaty po zastosowaniu ww. zwolnienia.

 • Obowiązki właściciela w przypadku ustania prawa do korzystania ze zwolnienia oraz kara grzywny

W przypadku utraty prawa do zwolnienia wynikającego z § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602), zmianie ulegają dane będące podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas właściciel nieruchomości na podstawie art. 6m ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych mających wpływ na wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 10 ust 2b ustawy ww. ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny.

Podstawa prawna: § 2 uchwały Nr XXII/243/20 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 7602)

Podstawa prawna: uchwała Nr XXIII/252/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 8526)

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.