Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Punkt oddawania odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż jeden raz w każdym miesiącu, tj. w ostatnią sobotę miesiąca mają Państwo możliwość oddawania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych – które powstały na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Zabierzów.

Regulamin funkcjonowania tymczasowego miejsca zbiórki wybranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zabierzów (zawierający zasady działania punktu), dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów, adres internetowy: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2269321,zarzadzenie-nr-962023-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-w-sprawie-zatwierdzenia-regula.html

Odpady można oddać w Zabierzowie, przy ulicy Śląskiej, przyjmowane one są na działce nr 58 (zlokalizowanej bezpośrednio przed budynkiem FoodCare sp. z o.o., pomiędzy ulicą Zachodnią a wjazdem do Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Transport odpadów do wskazanego miejsca Mieszkańcy zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie. Rozładunek odpadów w miejscu zbiórki leży po stronie osoby dostarczającej odpady.

W aplikacji EcoHarmonogram prowadzony jest rejestr przyjęć odpadów oddawanych w punkcie przy ul. Ślaskiej w Zabierzowie. Każda osoba przywożąca odpady winna posiadać kartę identyfikacyjną (tzw. kartę użytkownika PSZOK). Karta wydawana jest wyłącznie właścicielowi nieruchomości zamieszkałej, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub pełnomocnikowi, który przedłoży pisemne upoważnienie do odbioru karty, podpisane przez właściciela składającego deklarację.

Jeśli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali kartę może odebrać osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Karta może zostać wydana właścicielowi nieruchomości, względem którego nie ustało zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w skutek zbycia nieruchomości lub zmiany statusu danej nieruchomości z zamieszkałej na niezamieszkałą (np. zajętą na działalność gospodarczą).

Kartę można odebrać w Urzędzie Gminy Zabierzów, pokój – 1.1, na poziomie -1. Karta wydawana jest przez pracowników Wydziału ds. Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (tel. 12 283 07 58).

Nadal można oddawać odpady także bezpośrednio sprzed posesji.

Niezależnie od uruchomionego miejsca przyjmowania odpadów, Mieszkańcy mają także możliwość oddawania jeden raz w roku bezpośrednio sprzed posesji następujących rodzajów odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i  rozbiórkowych, zużytych baterii i  akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, odpadów z tekstyliów i odzieży.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów znajduje się pod adresem internetowym: https://zabierzow.org.pl/ecoharmonogram.html

Należy pamiętać, że obowiązują roczne limity niektórych rodzajów odpadów oddawanych z nieruchomości zamieszkałych (w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) i dotyczą one:

  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – które odbierane są w liczbie do 10 sztuk rocznie,
  • zużytych opon – które odbierane są w liczbie do 4 sztuk rocznie,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych – które odbierane są w wadze do 200 kg rocznie.

Ograniczenia liczb oraz wagi odbieranych odpadów dotyczą właściciela każdej nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz właściciela każdego lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej.

Powyższe limity obowiązują łącznie (zarówno przy oddawaniu odpadów sprzed posesji, jak i oddawaniu odpadów w punkcie zbiórki), co oznacza - że jeśli właściciel nieruchomości dostarczy do punktu zbiórki np. 6 sztuk odpadów wielkogabarytowych, pod posesją będzie mógł oddać maksymalnie 4 sztuki.

Gmina zapewnia również odbiór przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Odpady te przyjmowane są w wyznaczonych aptekach oraz w wyznaczonych ośrodkach zdrowia. Informacje na temat wyznaczonych aptek oraz ośrodków zdrowia można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów (II – gie piętro, pokój 2.11 tel. 12 283 07 42 lub 12 283 07 65).

Jakie odpady nie są przyjmowane w tymczasowym miejscu zbiórki wybranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zabierzów?

W Punkcie nie są przyjmowane inne odpady takie jak np.  baterie i akumulatory,  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /np. lodówki, pralki, komputery, telewizory itp./,  odpady z tekstyliów i odzieży, przeterminowane leki i chemikalia,  odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych,  części samochodowe.

W ramach systemu organizowanego przez Gminę nie są odbierane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych np. firm, instytucji, działalności rolniczych itp.

Co należy zrobić z odpadami, których nie odbierze Gmina

Odpady wytworzone ponad ustalone limity (dot. nieruchomości zamieszkałych), a także odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych (np. firm, instytucji, działalności rolniczych itp.) właściciele nieruchomości winni oddać uprawnionej firmie, w przypadku odpadów komunalnych - wpisanej do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz uprawnionych firm odbierających odpady komunalne udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów, w zakładce Ochrona Środowiska – System odbioru i zagospodarowania odpadów – Inne informacje dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów – Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Odpady inne niż odpady komunalne również winny zostać oddane uprawnionej firmie, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadacz odpadów zobowiązany jest do wyboru uprawnionej firmy spośród dostępnych na rynku.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.